ЕКИПИТЕ

АВСТРИЙСКИ ЕКИП

Доцент д-р Петер Ругенталер

Доц. д-р Петер Ругенталер е изследовател в Лудвиг Болцман институт за изследвания на военни последици, Грац, Австрия от 1998 г. (BIK). Той е член на Руско-австрийската комисия по история (от 2008 г.). Координатор е на няколко международни изследователски проекта за съветската история по време на Студената война. Заместник-директор е на Института "Лудвиг Болцман" - Грац от 2018 г.

Области на научните изследвания: Студената война; Съветски съюз; Дипломатическа история; Принудителен труд в "Третия райх"

Автор е на многобройни публикации, сред които са The Concept of Neutrality in Stalin´s ForeignPolicy,1945-53. (Harvard Cold War Studies Book Series, 2015), Soviet Occupation of Romania, Hungary and Austria, 1944/45–1948/49 (Co-editor, 2015); Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968. Harvard Cold WarStudies Book Series (Co-editor, 2010); Stalins großer Bluff. Die Geschichte der Stalin-Note in Dokumenten der sowjetischen Führung. (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte Bd.95, 2007).

Д-р Максимилиан Граф

Д-р Максимилиан Граф е историк, чиято специализация е в областта на изследванията на Студената война, историята на комунизма и на съвременната история на Австрия в международна перспектива. Понастоящем той е научен сътрудник в проекта на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) "Unlikely refuge? Бежанци и граждани в Източна и Централна Европа през ХХ в." (unlikely-refuge.eu), свързан с Института "Масарик" и архивите на Чешката академия на науките. След като защитава докторска степен по история във Виенския университет през 2012 г., той заема постдокторски позиции в Австрийската академия на науките, Виенския университет (2012-2016 г.), Центъра "Марк Блох" в Берлин (2013 г.), Станфордския университет (2017 г.), Европейския университетски институт във Флоренция (2017-2019 г.) и Австрийския исторически институт в Рим (2019-2020 г.). Първата му книга, посветена на австрийско-източногерманските отношения по време на Студената война "Österreich und die DDR 1949-1990. Politik und Wirtschaft im Schatten der deutschen Teilung" (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016) е отличена с няколко награди.

За повече информация и публикации вижте: https://www.mua.cas.cz/en/kontakt/graf,https://bik.ac.at/wp-content/uploads/2021/03/Graf_Maximilian_CV.pdf

Анна Щайнер, изследовател в БИК, докторант

Анна Щайнер изучава история и руски език. Тя е младши научен сътрудник в Института за изследване на последствията от войната "Лудвиг Болцман" в Грац, Австрия. Основните ѝ изследователски области включват австрийско-съветските отношения през Студената война и неутралитета през Студената война. В момента тя пише докторска дисертация за ролята на Австрия в съветската външнополитическа стратегия, 1969-1975 г., и работи по проект за съветско-австрийските икономически и търговски отношения 1955-1964 г.

За повече информация и публикации вижте:https://bik.ac.at/team/anna-steiner/

БЪЛГАРСКИ ЕКИП

Член-кореспондент професор д. ист. н. Александър Костов

Чл.-кор. проф. д. ист. н. Александър Костов е специалист по модерна и съвременна балканска история. Специализирал е в университети и изследователски центрове в Швейцария, Германия, Франция и Нидерландия. От 2010 г. до 2018 е директор на Института за балканистика с център по тракология при БАН, а от 2018 г. ръководи секция „Съвременни Балкани” в същия институт. От 2015 г. е президент на Международната асоциация за изучаване на Югоизточна Европа. Чл.-кор. Костов е бил ръководител на многобройни национални и международни изследователски проекти. Главните му занимания са посветени на социално-икономическа история и на международните отношения. Голяма част от изследователските му интереси са насочени към отношенията между Западна Европа и Балканите от края на XIX век до наши дни. Автор e на многобройни публикации в България и чужбина. Сред тях има такива, които се отнасят до външноикономическите връзки на България по време на Студената война. Има и публикувани статии, които засягат различни аспекти на българо-австрийските отношения до Втората световна война.

Избрани публикации: Kostov, A. La Bulgarie face à l’américanisation au XXe siècle. In: Barjot, D., I. Lescent-Gille, M. de Ferrière de Vayer  (sous la dir.) L’américanisation en Europe au XXe siècle: économie, culture, politique. Vol. I. Lille, 2002, 329-336; Kostov, A. L’industrie  touristique en Bulgarie et en Roumanie sur le littoral de la mer Noire (1945-1989). - In: Tissot, L. (éd.) Construction d’une industrie touristique au XIXe et XXe siécles. Perspectives internationales/ Construction of  a Tourist Industry in the XIXth et XXth Century. International Perspectives. Neuchâtel, Alphil, 2003, 231-240; Костов, Ал. От противници в Студената война до партньори в Европейския съюз. Българо-белгийските отношения от Втората световна война до наши дни. София, ArtMC, 2007; Kostov, A. The Economic Relations between Bulgaria and Italy (1945 – 1953). - Etudes balkaniques, 2016, 4, 603-628; Kostov, A.The Trade Relations of China with Bulgaria and Romania in the East-European Context (1950 – 1978), Etudes balkaniques, 2017, LІІІ, 4, 705-728. Balkani

Професор д. ю. н. Надя Бояджиева

Проф. Надя Бояджиева е специализирала в престижни академични институции и университети (Fulbright, NATO/EAPC, Salzburg-Seminar, CDC/CEU, Raoul Wallenberg Institute и др.). Тя е доктор по история и притежател на научна степен доктор на юридическите науки (Международно право и международни отношения) с дисертационен труд на тема: „Международните отношения по време на Студената война“.  Тя има дългогодишен преподавателски опит в различни български университети, където разработва курсове по международни отношения, права на човека, сигурност в Югоизточна Европа и на Балканите. Канена e като гост-професор в Европа, САЩ, Китай и Русия. Нейните изследвания и публикации са в областта на дипломацията, международните системи в модерния свят, сигурността, проблемите на национализма, правата на малцинствата, мироопазването и др. Участва в редица международни научни проекти. Член на българската група в международната изследователска мрежа за изследване на Студената война, Асоциацията по международно право (София) и на Международната асоциация по международно право (Лондон). Член на редакционните колегии на сп. Journal of Cold War Studies (Harvard University) и сп. Международна политика (ЮЗУ, Благоевград) и сп.Studia Iuris (ПУ). Проф. Бояджиева е автор на научни монографии и статии, сред които: The USSR and Yugoslavia’s Policy of Nonalignment, 1955–1980. (Chapter 16) – The Soviet Union and Cold War Neutrality and Nonalignment in Europe. Edited by Mark Kramer; Aryo Makko and Peter Ruggenthaler .The Harvard Cold War Studies Book Series. 20. Lanham: Lexington Books, 2021, 356-375; Bulgarien und die deutsche “Ostpolitik”. – Entspannung im Kalten Krieg. Der Weg zum Moskauer Vertrag und zur KSZE. Michael Borchard, Stefan Karner,Hanns Jürgen Küsters, Peter Ruggenthaler (Hg.)., Leykam Buchverlags GmbH Nfg. & Co. KG, Graz-Vien, 2020, 535-543; Russian Security Strategy in the Balkans.(Chapter 31) – Kanet, R. (Ed.). (2019). Routledge Handbook of Russian Security. London: Routledge. 1st Edition, Routledge, 2019, (Chapter 34), 366-376.

Доктор Бисер Банчев

Д-р Бисер Банчев е специалист по модерна балканска история. Работи в Института за балканистика с център по тракология при БАН. През 2005 г. специализира в Австрийския институт за Източна и Югоизточна Европа, Виена. Изследователските му интереси са свързани с модерната история на Сърбия и Черна гора; разпадането на Югославия; национализъм, геополитика и международни отношения в Югоизточна Европа. Един от акцентите в изследователската му работа е свързан с отражението на Студената война върху международните отношения на Балканите през 80-те години на ХХ век. Член е на редакционните колегии на сп. „Геополитика” (София) и “Međunarodna politika” (Белград).

Избрани публикации: Банчев, Б. САЩ срещу Югославия през 1984? (Недоразумения около Директива 133 на президента Рейгън). - Анамнеза, 2008,  3, 145-165;

Banchev, B. How Balkanization replaced Lebanization during the Breakup of Yugoslavia. - Etudes Balkaniques (Sofia), 2012, 1, 43-52; Банчев, Б.Случаят Мате Мещрович – Как хърватската антикомунистическа емиграция чества 1300 годишнината на българската държава. – В: Първев, Ив., Кайчев, Н., Баръмова М. (съст.) Централна Европа и Балканите XIX – XX век. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков.  София, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2019,367-382; Банчев, Б. Смъртта на Тито и българската външна политика - в: Калинова, Е. (Съст.) България и Балканите през ХХ век: външна политика и публична дипломация. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, 322-343.

Главен асистент д-р Димитър Добрев

Д-р Димитър Добрев има бакалавърска степен по история и магистърска степен по дипломация и международни отношения от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. През 2021 г. защитава дисертационен труд на тема „НАТО и гръцко-югославските отношения (1952-1967)“. След като получава докторска степен по история става част от екипа на секция „Съвременни Балкани“ в Института за балканистика с център по тракология (Българска академия на науките). Научните му интереси обхващат областите на военната история, НАТО, съвременна история на Югоизточна Европа и политиката на Съединените щати към държавите от региона в периода на Студената война.

Избрани публикации: Добрев, Д.  Американската политика на „сдържане“ на комунизма в Югоизточна Европа и гръцко-югославското сближаване. – В: Империи и имперско наследство на Балканите. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов. Т.2, Пловдив, 2019; Добрев, Д.  Отражението на Корейската война върху гръцко-югославското сближаване и ролята на САЩ в него (1950-1952). – Пловдивски исторически форум, 2019.

Желаете ли да споделите Вашето мнение?

Моля, свържете се с нас или ни изпратете съобщение. Ние ще Ви потърсим.