ИНСТИТУТИТЕ

Институтът "Лудвиг Болцман" за изследване на последиците от войните - Грац, Австрия

Институтът "Лудвиг Болцман" за изследване на последиците от войните (BIK) е основан през 1993 г. От самото си създаване Институтът има за цел изучаването на последиците от войните и конфликтите през 20-и век. Това включва държавни, обществени, икономически, както и социални, хуманитарни и културни последици. В отделните центрове, разположени съответно в Грац, Виена и Раабс, текущите изследователски проекти са разпределени в следните четири програмни линии: "Световни войни", "Студена война", "Деца на войната" и "Миграция". В допълнение към изследванията, основните стълбове на BIK са посредничество под формата на съвместни публикации, конференции или медийни доклади, както и обслужване на запитвания във връзка с военнопленниците в Съветския съюз.

Партньорството с Университета "Карл Франценс" в Грац и с Община Грац, утвърждаването в националната изследователска общност, както и сътрудничеството с международни изследователски институции са от голямо значение за Института. Благодарим на Дружеството "Лудвиг Болцман" и на всички спонсори, които правят възможно успешното изпълнение на изследователските проекти. През 2018 г. Барбара Стелцл-Маркс поема поста на директор от Щефан Карнер, а поста заместник-директор заема от Петер Ругенталер.

Институт за балканистика с Център по тракология - БАН

Институтът за балканистика при Българската академия на науките е учреден през 1964 г. под егидата на ЮНЕСКО. Той е създаден като изследователски и образователен център за езиците, историята, културата и съвременното развитие на Балканите.

Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ е приемник на основания през 1972 г. Институт по тракология при Българската академия на науките. Той съществува като самостоятелно звено в БАН до реформите през 2010 г., когато се обединява с Института за балканистика в Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“(ИБЦТ – БАН).

ИБЦТ – БАН има акредитация от НАОА за обучение на докторанти, постдокторанти, стажанти и специализанти в 2 професионални направленияпо 5 програми, сред които нова и най-нова обща история, документалистика, архивистика, палеография (включително историография и изворознание), балкански литератури и култури, което е гаранция за научния капацитет на базовата организацияза провеждане напредложените изследвания. Институтът за балканистика има свое престижно реферирано издание Études Balkaniques (etudesbalk.org), рецензирана поредица „Studia Balcanica“ и рецензирано списание „Балкани”, които ще бъдат място за популяризиране на резултатите от проекта.

Като мултидисциплинарен институт ИБЦТ – БАН изследва политическите, социално-икономическите, етническите, религиозните и културните взаимодействия в Югоизточна Европа и взаимовръзката им с процесите, протичащи на европейския континент. Авторитетът на учените от Института ги превръща в ценни експерти, които осъществяват сътрудничество с редица български и чуждестранни държавни институции, водещи научни организации, библиотеки и музеи, културно-информационни центрове. Сред тях са Културният институт към Министерство на външните работи на Р България, Държавна агенция „Архиви“, Посолството на Кралство Испания в Р България, Сръбската академия на науките и изкуствата, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Институт Сервантес – София, Френският институт в България, регионалните исторически музеи и т.н. Това са само част от институциите, с които ИБЦТ – БАН има подписани споразумения за сътрудничество и чиято дейност пряко кореспондира с целите на проекта.

В оценката си на звената на БАН за периода 2004-2008 г. Международната комисия от представители на Европейската научна фондация (ESF) и Европейската федерация на националните академии на науките (ALLEA – “AllEuropean Academies”) дадоха на Института висока оценка заради интердисциплинарността на изследванията, сравнително добрата видимост в международен и регионален план, множеството публикации в чужбина и потенциала за регионално лидерство. Институтът е член на Международната асоциация за проучване на Югоизточна Европа към ЮНЕСКО (AIESEE), а от 2015 г. учен от ИБЦТ – БАН е неин председател.

Международният престиж на ИБЦТ – БАН е видим и от подписаните множество партньорски договори с водещи научни институции в чужбина. Сред тях важни за изпълнението на настоящия проект са тези с Националния център за изследвания (Атина), Университета на Македония (Солун), Университета за социални и политически науки "Пантеон" (Атина), Института за проучване на Югоизточна Европа (Букурещ), Турското историческо дружество, Балканския институт (Белград), Института за социални изследвания "Иво Пилар" (Загреб), Института по славянознание към Руската академия на науките (Москва), Националния център за научни изследвания – CNRS (Париж).

Желаете ли да споделите Вашето мнение?

Моля, свържете се с нас или ни изпратете съобщение. Ние ще Ви потърсим.